Inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN                                                                                                                                              

OPDRACHTGEVER ASI SOEST B.V.

Artikel 1. Definities                                                                                                                                      

1.1 “Opdrachtgever”: ASI SOEST B.V.

1.2 “Opdrachtnemer”: een opdrachtnemer/dienstverlener waarvan Opdrachtgever, Goederen en/of Diensten betrekt of aan die opdrachtnemer/dienstverlener een (andere) opdracht verstrekt.

1.3 “Klant”: de maatschappij die aan “Opdrachtgever” de opdracht verstrekt tot het leveren van Goederen en/of Diensten.

1.4 “Eindgebruiker”: de maatschappij die de door Opdrachtgever aan de Klant geleverde Goederen en/of Diensten daadwerkelijk gaat gebruiken.

1.5 “Overeenkomst”: alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit volgende verbintenissen, waarbij Opdrachtgever, Goederen en/of Diensten van Opdrachtnemer betrekt of aan die Opdrachtnemer een opdracht verstrekt.

1.6 “Goederen”: alle door de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren werken, goederen, materialen en overige goederen, waaronder begrepen (doch niet gelimiteerd tot) onderdelen, certificaten, documenten, computerprogrammatuur, en dergelijke, alsmede alle werkzaamheden en Diensten verband houdende met die levering.

1.7 “Diensten”: alle door de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en/of diensten, al dan niet verband houdende met de levering van Goederen.

1.8 Daar waar in deze algemene Inkoopvoorwaarden van Goederen wordt gesproken dient tevens steeds uitdrukkelijk Diensten te worden begrepen.

1.9 Daar waar in deze algemene Inkoopvoorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” dient te worden verstaan: per brief, per e-mail en/of per fax.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van Goederen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, waarbij de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

2.2. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Inkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Wijzigingen/meerwerk

3.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid en/of specificaties van de te leveren Goederen te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen en bevestigd.

3.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het moment van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn en/of het productieschema van Opdrachtgever in gevaar brengen, zullen partijen hierover in overleg treden.

3.3 Indien de door de Opdrachtnemer opgegeven gevolgen voor de prijs en/of de uitvoerings- /leveringstermijn naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk of niet aanvaardbaar zijn, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer. Voor het recht op eventuele compensatie van de door Opdrachtnemer gemaakte kosten tot het moment van ontbinding van de Overeenkomst zie Artikel 8.1.

3.4 Meerwerk komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking, indien het meerwerk vooraf door bevoegde personen van Opdrachtgever en, indien van toepassing, conform de afgesproken procedure(s) en/of bevoegde personen schriftelijk geautoriseerd is.

Artikel 4. Overdracht van verplichtingen

4.1 Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden en ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

4.2 In geval van uitbesteding aan derden met goedkeuring van Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst van onderaanneming en Opdrachtgever een rechtstreekse vordering op de onderaannemer verschaffen ter zake van de uitbesteding.

4.3 In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdrachtnemer is deze verplicht aan Opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

4.4 Het is Opdrachtgever toegestaan rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, inclusief alle rechten op garantie, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan haar Klant en/of Eindgebruiker. De Opdrachtnemer stemt hiermee bij voorbaat in en verplicht zich op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld en onvoorwaardelijk alle medewerking en handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor een rechtsgeldige overdracht.

4.5 Opdrachtnemer is niet bevoegd om rechten uit de Overeenkomst, daaronder mede verstaan vorderingen van de Opdrachtnemer op Opdrachtgever, op enigerlei wijze te verpanden, anderszins te bezwaren en/of te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 5. Prijs en prijsherziening

5.1 De overeengekomen prijzen voor de te leveren Goederen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.

5.2 De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

5.3 Kostenverhogende omstandigheden die aan het licht komen of ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst zijn en blijven voor rekening van de Opdrachtnemer.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zijn alle prijzen inclusief afdoende verpakking voor transport en inclusief de levering van alle bij de Goederen behorende onderdelen, accessoires en hulpmiddelen, alsmede alle bijbehorende documentatie (zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings-, garantie- en classificatiecertificaten, onderhoudshandboeken, veiligheidsbladen, instructieboeken en handleidingen).

Artikel 6. Facturering en betaling

6.1 De facturering vindt plaats onder vermelding van het opdrachtnummer van Opdrachtgever.

6.2 Betaling zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, ontvangst en goedkeuring van de Goederen inclusief bijbehorende documentatie als bedoeld in artikel 5.4. Indien voor de op de factuur vermelde Goederen niet volledig is voldaan aan artikel 7.7, zal de betalingstermijn pas in gaan op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop volledig aan artikel 7.7 wordt voldaan. Dit geldt ook voor de termijn die van toepassing is op een door Opdrachtnemer aangegeven betalingskorting.

6.3 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de Goederen constateert.

6.4 Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die Opdrachtnemer is verschuldigd aan Opdrachtgever.

6.5 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in of een erkenning dat de geleverde Goederen voldoen aan de Overeenkomst en de gegeven garanties.

6.6 Opdrachtgever kan specifieke instructies voor facturering geven. Opdrachtnemer is verplicht opvolging te geven aan deze instructies. Deze instructies kunnen per Overeenkomst verschillend zijn.

Artikel 7. Levering

7.1 Deelleveringen zijn alleen dan toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en mogen niet leiden tot extra kosten voor Opdrachtgever.

7.2 De overeengekomen uitvoerings-/leveringstermijn met betrekking tot (delen van) de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties is van wezenlijke betekenis. Door de loutere overschrijding van de overeengekomen (deel)uitvoerings-/leveringstermijn is de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.3 Zodra de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de tijdige of juiste nakoming van de Overeenkomst, geeft hij hiervan binnen 24 uur schriftelijk bericht aan Opdrachtgever onder opgave van redenen. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze tekortkoming ingevolge de Overeenkomst en/of wettelijke bepalingen.

7.4 In geval de Opdrachtnemer een uiterste (deel)uitvoerings-/leveringstermijn heeft overschreden of niet in staat is een overeengekomen gereedheids- of leverdatum te halen en ook in het geval het duidelijk is dat een dergelijke datum niet gehaald zal worden, dan zal Opdrachtgever het recht hebben om de opdracht te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

7.5 Opdrachtnemer en zijn toeleveranciers en (onder-)aannemers zijn verplicht om al het mogelijke te doen om een opgelopen vertraging in te lopen. De extra kosten van maatregelen om vertragingen in te lopen en ontstane schade voor Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

7.6 Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever voortgangsrapporten verstrekken omtrent status van productie en levering van de Goederen

7.7 Opdrachtnemer wordt pas geacht te hebben geleverd wanneer hij niet alleen de te leveren Goederen, maar ook alle bij de Goederen behorende onderdelen, accessoires en hulpmiddelen, alsmede alle bijbehorende documentatie (zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings-, garantie- en classificatiecertificaten, onderhoudshandboeken, veiligheidsbladen, CE-verklaringen, instructieboeken en handleidingen) conform de afgesproken Incoterm ter beschikking van Opdrachtgever heeft gesteld.

7.8 Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Opdrachtnemer zal in dit geval de Goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.

7.9 Levering van Goederen aan het magazijn van Opdrachtgever dient te geschieden binnen de door Opdrachtgever aangegeven tijden op werkdagen met in achtneming van door Opdrachtgever collectief vastgestelde vrije dagen/perioden waarin Opdrachtgever geheel gesloten is. Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever kunnen afwijkende afleverdata en –tijden gelden.

Artikel 8. Ontbinding en Tekortkoming

8.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtnemer. Direct na ontvangst van de schriftelijke mededeling, staakt de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer alle redelijke kosten betalen voor reeds geleverde Goederen en Diensten, alsmede voor door de Opdrachtnemer aangegane verplichtingen. Opdrachtnemer zal in dit geval een overzicht aan Opdrachtgever overhandigen van de totale kosten gesplitst in een gespecificeerde onderbouwing van de gemaakte interne kosten, alsmede externe kosten inclusief bewijzen van gemaakte externe kosten. Opdrachtnemer zal in geen geval aanspraak kunnen maken op vergoeding van enigerlei gederfde winst of overheaddekking. In geval van vooruitbetaling door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op eerste verzoek reeds gedane betalingen aan Opdrachtgever terugbetalen.

8.2 Opdrachtgever kan in geval van niet-tijdige nakoming de Opdrachtnemer een vertragingsboete in rekening brengen van 1% van de totale contractwaarde voor iedere aangevangen kalenderweek dat de Opdrachtnemer in gebreke blijft aan de overeengekomen uitvoerings-/ levertermijn te voldoen, met een maximum van 10% van de totale contractwaarde, onverminderd het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de volledig door haar ten gevolge van niet-tijdige nakoming geleden schade.

8.3 In geval van tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of van andere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname, splitsing, fusie of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de Opdrachtnemer, is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke melding aan de Opdrachtnemer en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, en heeft Opdrachtgever recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de gedane betalingen.

8.4 De Opdrachtnemer is verplicht de gevolgen van iedere tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zo beperkt mogelijk te houden. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle door Opdrachtgever ten gevolge van de tekortkoming geleden schade, inclusief eventueel door Opdrachtgever verschuldigde contractuele boetes aan haar Klant als direct en/of indirect gevolg van de tekortkoming van Opdrachtnemer.

8.5 Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtgever de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers. Opdrachtgever is generlei kosten en/of schade in welke vorm dan ook verschuldigd aan Opdrachtnemer onverminderd de rechten van Opdrachtgever op volledige vergoeding van schade en kosten.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien de Opdrachtnemer door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen is daarop het bepaalde in artikel 6:75 BW van toepassing.

9.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel moet de Opdrachtnemer dit binnen 24 uur schriftelijk onder opgave van redenen aan Opdrachtgever mededelen. Bovendien moet zij alle mogelijke inspanning verrichten de verhindering te boven te komen en de eventuele schade te beperken.

9.3 In de overmacht-situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort voor de duur van de overmacht-situatie, een en ander met uitzondering van dat gedeelte van de verplichtingen die toch uitgevoerd kunnen worden.

9.4 Opdrachtgever is in een dergelijke situatie uitsluitend gehouden betalingen te verrichten voor de verplichtingen uit de Overeenkomst die wel zijn nagekomen.

9.5 Zodra de overmacht-situatie ten einde is of zoveel eerder als technisch mogelijk is, zal een voortgangsrapport, als bedoeld in artikel 7.6 van deze voorwaarden, worden aangepast door middel van een wijziging zoals vermeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden. De overeengekomen prijs zal niet worden gewijzigd.

9.6 Indien de overmacht-situatie in verband met de verplichtingen van Opdrachtgever ten opzichte van haar Opdrachtgever onredelijk lang zou duren, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtnemer zal als dan alle van Opdrachtgever ontvangen termijnbetalingen restitueren.

Artikel 10. Garantie en herstel

10.1 De Opdrachtnemer is gehouden op eerste aanzegging van Opdrachtgever alle fouten, gebreken of andere tekortkomingen te herstellen welke zich gedurende een garantietermijn van 18 maanden na levering voordoen, welke garantietermijn echter ten minste loopt tot 12 maanden na de officiële datum van overdracht aan de Klant en/of Eindgebruiker van het object waarvan de door Opdrachtnemer geleverde Goederen deel uitmaken.

10.2 Indien de Opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen Goederen c.q. onderdelen daarvan opnieuw levert c.q. herstelt, geldt voor deze Goederen c.q. onderdelen wederom een garantietermijn als omschreven in artikel 10.1.

10.3 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk informeren omtrent tekortkomingen in door Opdrachtnemer geleverde Goederen. De Opdrachtnemer zal onmiddellijk na ontvangst van deze mededeling voor zijn rekening de tekortkomingen herstellen of de Goederen vervangen.

10.4 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft Opdrachtgever het recht herstel of vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.

10.5 Gedurende 60 dagen na een dergelijk herstel of vervanging heeft Opdrachtnemer het recht de desbetreffende Goederen te inspecteren.

10.6 Alle kosten ter voldoening aan de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer, als bedoeld in dit artikel, alsmede de extra kosten die Opdrachtgever en/of diens Klant en/of Eindgebruiker moeten maken als gevolg van het niet voldoen aan de garantieverplichtingen door de Opdrachtnemer, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

10.7 Retourzending van de vervangen Goederen c.q. onderdelen door Opdrachtgever of haar Klant of de Eindgebruiker, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtnemer, dan wel op eigen initiatief van Opdrachtgever, voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever spant zich in dat in voorkomend geval aan een dergelijk verzoek zal worden voldaan.

10.8 Opdrachtnemer staat er voor in gedurende een periode van tien jaar na levering van de Goederen desgewenst onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren en/of de daarvoor benodigde onderdelen te leveren, een en ander tegen redelijke prijzen.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door hem geleverde Goederen, of van de door hem ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

11.2 De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 12. Documentatie

12.1 Opdrachtnemer is verplicht bijbehorende documentatie zoals genoemd in artikel 5.4 van deze voorwaarden voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

12.2 Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

12.3 Opdrachtnemer dient de Overeenkomst en de daarbij horende documentatie op kennelijke onvolkomenheden of ontbrekende zaken te controleren. Onvolkomenheden dienen door Opdrachtnemer onmiddellijk en zonder vertraging aan Opdrachtgever gemeld te worden alvorens Opdrachtnemer tot uitvoering van de Overeenkomst over gaat.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verzekering

13.1 De Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart Opdrachtgever van alle schade die door Opdrachtgever of door derden is en/of wordt geleden als gevolg van gebreken in zijn product en in door hem geleverde Goederen.

13.2 De Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart Opdrachtgever van alle schade die door Opdrachtgever of door derden is en/of wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, dan wel als gevolg van het gebruik van gebrekkige hulpmiddelen door hemzelf, door zijn personeel of door degenen die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

13.3 De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden

13.4 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Opdrachtgever als derden aangemerkt.

13.5 Opdrachtgever is gerechtigd de Opdrachtnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen die verbonden zijn aan het invorderen van door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen, en enige daarover verschuldigde rente met inbegrip van de kosten van retentie, beslag, onderhoud, opslag en verzekering. Opdrachtgever zal echter niet verplicht zijn enige achtergehouden Goederen te onderhouden of te verzekeren.

13.6 De Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren, met uitsluiting van regres op Opdrachtgever en diens Opdrachtgevers. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de verzekeringspolis.

Artikel 14. Risico- en eigendomsovergang

14.1 De eigendom van de Goederen gaat over op Opdrachtgever, op het moment van feitelijke levering.

14.2 In geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Opdrachtnemer zal ze merken als eigendom van Opdrachtgever.

14.3 Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van Opdrachtgever zijn verwerkt in Goederen van Opdrachtnemer, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort. Dit geldt onverminderd artikel 14.4

14.4 Het risico van de Goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de levering en vervolgens de goedkeuring van de Goederen Overeenkomstig artikel 16 van deze Inkoopvoorwaarden heeft plaatsgevonden.

Artikel 15. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

15.1 De Opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie alsmede knowhow in de ruimste zin van het woord, afkomstig van Opdrachtgever die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.

15.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst alsmede direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgever(s) en/of eindgebruiker(s) van Opdrachtgever.

15.3 Aan deze toestemming kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden.

15.4 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan op de Overeenkomst betrekking hebbende documenten zoals tekeningen, schema’s en overige bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.

15.5 De Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan zijn personeel dat bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.

15.6 Bij niet-nakoming van één van de bepalingen van dit artikel verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 250.000,-- voor elke overtreding en € 10.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of de tussenkomst van de rechter nodig is en onverminderd het recht van Opdrachtgever de geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen.

15.7 Ook na beëindiging van de Overeenkomst blijft artikel 15 onverkort van kracht. Dit geldt ook voor de onderaannemers die ingevolge van artikel 4.2 door Opdrachtnemer in de Overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 16. Keuring en Inspectie

16.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd bij keuringen en inspecties aanwezig te zijn. Afwezigheid van Opdrachtgever bij keuringen en inspecties houdt nimmer automatische of stilzwijgende goedkeuring daarvan in.

16.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van keuringen en inspecties van de desbetreffende keuringsinstantie, inclusief de levering van de door deze instantie vereiste (deel-) certificaten en aan Opdrachtgever te leveren certificaten naar aanleiding van de door de desbetreffende keuringsinstantie uitgevoerde keuringen en inspecties.

16.3 Keuringen en inspecties door inspecteurs van Opdrachtgever of door daartoe door Opdrachtgever of haar opdrachtgever(s) aangewezen personen of instanties, kan plaatsvinden zowel tijdens productie als voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. Indien hierbij de Goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Opdrachtgever dit aan de Opdrachtnemer schriftelijk melden.

16.4 De Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Goederen worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent kosteloos medewerking aan de gewenste keuringen en inspecties en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.

16.5 De Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever tijdig (ten minste 10 werkdagen van tevoren) op de hoogte van het tijdstip waarop keuringen en inspecties zullen plaatsvinden. Opdrachtgever zal daarna binnen 5 werkdagen de Opdrachtnemer berichten of zij de keuringen en inspecties al dan niet zal bijwonen.

16.6 De kosten van keuringen en inspecties zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

16.7 Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor de rekening van Opdrachtnemer.

16.8 In geval van afkeuring van de Goederen nadat het risico daarvan is overgegaan op Opdrachtgever, is het risico van de afgekeurde Goederen voor de Opdrachtnemer en wordt de eerdere risico-overgang naar Opdrachtgever met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.

16.9 De door Opdrachtgever ter zake van enig feit aan de Opdrachtnemer verleende goedkeuring of toestemming, alsmede keuring en inspectie als bedoeld in deze voorwaarden, ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Keuring en/of inspectie van Goederen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 16 houdt levering noch acceptatie in.

Artikel 17. Toepassing Materialen voor Export

17.1 Indien Opdrachtgever het land van eindbestemming aangeeft, is de Opdrachtnemer verplicht voor het aanvaarden van de opdracht te onderzoeken of de te leveren Goederen, al dan niet verwerkt, mogen worden geëxporteerd naar de door Opdrachtgever opgegeven eindbestemming. Indien de Goederen onbewerkt worden geëxporteerd dient Opdrachtgever dit aan te geven en is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verzorgen van de eventueel vereiste exportvergunning.

17.2 Zodra de Opdrachtnemer constateert dat de te leveren Goederen, al dan niet verwerkt, niet mogen worden geëxporteerd naar de door Opdrachtgever opgegeven eindbestemming, zal de Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

17.3 De Opdrachtnemer is alsdan aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of door derden wordt geleden veroorzaakt door het niet kunnen voldoen aan zijn verplichting tot levering van de Goederen

17.4 De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

Artikel 18. Verpakking

18.1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, zodat deze in goede staat de plaats van aflevering bereikt en het lossen daar veilig kan plaatsvinden.

Artikel 19. Gezondheid, veiligheid en milieu

19.1 Opdrachtnemer en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van Opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag onverwijld voor Opdrachtnemer gratis ter beschikking.

19.2 Opdrachtgever heeft de bevoegdheid personeel van Opdrachtnemer de toegang tot het bedrijfsterrein/object te ontzeggen en/of hen daarvan te verwijderen, indien de in dit artikel bedoelde voorschriften en reglementen niet worden nageleefd. Alsdan is de Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging.

19.3 De Opdrachtnemer is niet bevoegd gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke stoffen op het bedrijfsterrein/object van Opdrachtgever op te slaan en/of te gebruiken, tenzij Opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtgever voor zulks toestemming verleent, dient Opdrachtnemer vooraf het veiligheidsblad van de betreffende stoffen ter beschikking van de Opdrachtgever te stellen.

19.4 De Opdrachtnemer dient te allen tijde voor de verwijdering van zijn eigen afval, inclusief chemisch afval en emballage zorg te dragen. De Opdrachtnemer verplicht zich om bij de verwijdering van chemisch afval telkens een verklaring af te geven waarin de toxische eigenschappen van het te verwijderen product zijn aangegeven.

19.5 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart Opdrachtgever van alle schade die door Opdrachtgever of door derden wordt geleden veroorzaakt door opslag, gebruik, verspreiding, verwerking en/of ondeugdelijke verpakking van gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke stoffen.

19.6 Het is de plicht van Opdrachtnemer te achterhalen of geleverde Goederen voorzien dienen te zijn van een bijbehorende veiligheidsblad. Indien te leveren Goederen moeten worden voorzien van een veiligheidsblad, dan is opdrachtnemer verplicht de meest recente versie van het betreffende veiligheidsblad reeds met de opdrachtbevestiging mee te sturen. Daarnaast dient het betreffende veiligheidsblad eveneens bij de geleverde Goederen ten tijde van levering fysiek aanwezig te zijn en wordt als zulks gezien als onderdeel van de levering (zie ook artikel 7.7).

19.7 Zodra de leverancier een update van het veiligheidsblad uitgeeft, dient Opdrachtnemer deze onverwijld aan Opdrachtgever te leveren.

19.8 Ook na beëindiging van de Overeenkomst blijft artikel 19.7 onverkort van kracht voor een periode van 10 jaar.

19.9 Goederen die aan CE-keur onderhevig te zijn, dienen niet alleen van een CE-markering te zijn voorzien maar daarvan dient tevens te allen tijde de CE-verklaring aan opdrachtgever te worden verstrekt. Deze verklaring wordt dan ook als vast onderdeel van de levering gezien.

19.10 Alle kosten (zowel direct als indirect) voortvloeiend uit het niet nakomen van artikel 19.6 t/m 19.9 komen voor rekening van Opdrachtnemer

Artikel 20. Geschillen en toepasselijk recht

20.1 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

20.2 Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland te Utrecht, waarin het bedrijf van Opdrachtgever is gevestigd.

20.3 Op de Overeenkomst, waarvan deze Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

Artikel 21. Personeel

21.1 Door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

21.2 Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd om de verwijdering van het desbetreffende personeel te gelasten en is de Opdrachtnemer verplicht, zonder extra kosten voor Opdrachtgever, tot onverwijlde vervanging zorg te dragen. Dit met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

21.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is de Opdrachtnemer niet bevoegd gebruik te maken van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

21.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van werkzaamheden of het verrichten van Diensten zal de Opdrachtnemer Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden een schriftelijke opgave verstrekken van het door hem in te schakelen personeel, bevattende hun naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer en voorts van al dit personeel een afschrift van een geldig identiteitsbewijs, alsmede alle wettelijk vereiste bescheiden, en alle overige door Opdrachtgever gewenste gegevens van dit personeel. Wijzigingen in deze gegevens zullen eveneens onverwijld aan Opdrachtgever worden doorgegeven.

21.5 Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van Opdrachtnemer mede te verstaan derde(n) die door Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

Artikel 22. Werkzaamheden op het bedrijfsterrein/object

22.1 Onder object wordt verstaan alle door en/of namens Opdrachtgever geproduceerde Goederen die niet op haar bedrijfsterrein staan.

22.2 De Opdrachtnemer dient zich, voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het bedrijfsterrein/object waar de werkzaamheden moeten worden verricht en die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.

22.3 Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst of andere kosten veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

22.4 De Opdrachtnemer en zijn eventuele onderaannemers zijn steeds verplicht:

a) het door hen uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren;

b) uitsluitend de door Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;

c) hun gemachtigden in beginsel tijdens de werkuren op het bedrijfsterrein/object beschikbaar te hebben, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid wordt geregeld in overleg met Opdrachtgever;

d) te beschikken over en het op eerste verzoek van Opdrachtgever te tonen van zijn wettelijk verplichte documenten;

e) Opdrachtgever wekelijks een staat te overhandigen, bevattende manurenverantwoording, naam van alle personeel, dat door de Opdrachtnemer van week tot week in het werk is gesteld;

f) al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen;

g) telkenmale op eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever een afschrift te verschaffen van een recente verklaring inzake zijn betalingsgedrag van de Belastingdienst, zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid;

h) uitsluitend te werken op een wijze die voldoet aan de regeling van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de geldende aanvullingen daarop. De onderaannemers van Opdrachtnemer dienen eveneens aan het in de WAS gestelde te voldoen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van enige aanspraken die de Belastingdienst met betrekking tot de geleverde Goederen jegens Opdrachtgever zal stellen uit hoofde van de WAS.

i) er voor in te staan dat alle in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde verplichtingen tijdig en correct nagekomen worden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor de mogelijke gevolgen van een eventuele administratieve boete ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de opgelegde verplichtingen.

 j) zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever en/of de eindgebruiker van Opdrachtgever voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk van Opdrachtgever;

k) het bepaalde in lid h van dit artikel is ook van toepassing op leveren van Goederen die vervangen worden op het object (zgn. reserve-onderdelen levering);

l) Opdrachtgever te vrijwaren voor alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van het door hun ingezette personeel, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van organen van Opdrachtgever en/of met Opdrachtgever te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen en zich deugdelijk te verzekeren tegen dergelijke aansprakelijkheid.

22.5 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het door hem tewerkgestelde personeel op het bedrijfsterrein/object van Opdrachtgever bedrijfskleding draagt, met duidelijke bedrijfsnaam vermelding, alsmede persoonlijke beschermingsmiddelen.

22.6 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het bedrijfsterrein/object van Opdrachtgever geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van Opdrachtgever en derden. De Opdrachtnemer en zijn personeel zijn verplicht zich te houden aan de instructies gegeven door bedrijfsleiding en toezichthoudend personeel van Opdrachtgever.

22.7 Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dient te geschieden in de normale werktijden van Opdrachtgever.

22.8 Het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werktijden van Opdrachtgever wordt uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

22.9 Opslag van materiaal op het bedrijfsterrein/object geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag niet meer materiaal op het bedrijfsterrein/object van Opdrachtgever opslaan dan naar het oordeel van Opdrachtgever nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort en rechtstreeks te downloaden vanaf www.asisoest.nl/voorwaarden

 De Nederlandstalige versie van deze algemene Inkoopvoorwaarden is leidend en doorslaggevend in de interpretatie van de tekst. Versie 1.0 d.d. 05 april 2023

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan

  • Goed advies
  • Ook maatwerk
  • Een parate service
  • Gecertificeerde kwaliteit
  • Standaardonderdelen altijd uit voorraad leverbaar

Dit veld is verplicht!

Dit veld is verplicht!

Dit veld is verplicht!

ASI Soest

Nieuwegracht 15
3763LP Soest

Openingstijden

Maandag     08.00 - 17.00
Dinsdag       08.00 - 17.00
Woensdag   08.00 - 17.00
Donderdag  08.00 - 17.00
Vrijdag         08.00 - 16.00